Ünnepélyes keretek között megnyílt a martosi Esterházy Akadémia

Ünnepélyes keretek között megnyílt a martosi Esterházy Akadémia

MARTOS. Jeles magyarországi és hazai közéleti személyiségek jelenlétében szeptember 15-én kora este zajlott az Esterházy Akadémia nyitó ünnepsége Martoson. A rendezvényen korábbi ígérete ellenére, egészségügyi okokból mégsem vehetett részt a felvidéki mártír gróf lánya, Esterházy-Malfatti Alice. Az akadémiára felvett hallgatók Gubík László alapító igazgató vezetésével szombaton elzarándokolnak az alsóbodoki Szent Kereszt Felmagasztalása Kápolna felszentelésével és Esterházy János urnájának elhelyezésével egybekötött kegyeleti megemlékezésre.

A történelmi jelentõségû rendezvény nyitányaként Jónás Csaba elõadómûvész Wass Albert Elõhang és Hárskuti Erzsébet Halottak napja volt címû versét, majd Esterházy János pozsonyi börtöncellájában írt Pozsonyi hajnal címû imáját mondta el. Azután Tóth Károly színmûvész köszöntötte a vendégeket, köztük Szilágyi Pétert – a Nemzetpolitikai Államtitkárság helyettes államtitkárát, Pánczél Károly országgyûlési képviselõt – a parlament nemzeti összetartozás bizottságának elnökét, Pathó Marianna felvidéki ügyekért felelõs osztályvezetõt, dr. Molnár Imre Esterházy-kutatót – a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatóját, Keszeg Istvánt – Martos polgármesterét, Knirs Imrét – Komárom alpolgármesterét, Peczár Károlyt – az Esterházy János Polgári Társulás elnökét s nem utolsó sorban az akadémiára felvételt nyert hallgatókat. Késõbb Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja (MKP) országos elnöke is megérkezett, aki elõzõleg Mács József író bátkai temetésén vett részt.

Majd Szilágyi Péter helyettes államtitkár ünnepi köszöntõje következett, amely elején méltatta Esterházy János életmûvét. Hangsúlyozta: õ egy mindenkori viszonyítási pontnak számít, amely megmutatja a helyes iránt, hogy miként maradjunk meg embernek minden körülmények között. Arról is szólt, hogy a magyar nemzet felett ellenségei már sokszor akarták megkongtatni a lélekharangot, ám nemzetünket mindig megmentette egy-egy szerencsés fordulat. Azokra azonban csak azért kerülhetett sor, mert akadtak olyan Esterházyhoz hasonló vezéregyéniségek, akik hûek maradtak õseink hagyományaihoz és keresztény hitünkhöz, s minden helyzetben felelõsségteljesen tudtak cselekedni.

Szilágyi reményét fejezte ki, hogy Esterházy szellemisége a róla elnevezett akadémia mûködésének köszönhetõen is újjáéled, s annak hallgatói – magyar közösségünk majdani kimûvelt, elkötelezett, felelõs vezetõi –  az egyéni fényûzés helyett a nemzet szolgálatát vállalva, közös kárpát-medencei magyar jövõnkért, boldogulásunkért fognak dolgozni. „Csak az a nemzet veszhet el, amely önként lemond valamilyen jogáról“ – mondta ki a nagy igazságot. Végül azt kívánta, hogy az új akadémia sikeres, hosszú élet intézmény legyen, sosem feledve a gróftól kölcsönzött, sokatmondó jelmondatát: „Hivatásunk magyar, küldetésünk európai“.

Miután Borsó Ákos Radnóti-díjas versmondó, újdonsült akadémista elmondta Illyés Gyula Haza a magasban címû versét, Tóth Károly színmûvész röviden összefoglalta a martosi akadémiaalapítás történetét, amirõl korábban már több cikkben beszámoltunk.

Az ünnepség további részében dr. Molnár Imre kapott szót, s felolvasta az egészségügyi okok miatt Alsóbodokon maradt Esterházy-Malfatti Alice üdvözlõ levelét. Abból kiderült: a gróf lánya örömmel fogadta az ötletet, hogy a pénteki martosi akadémianyitó ünnepség szorosan kötõdjön a szombati alsóbodoki megemlékezéshez, amely keretében teljesítik a mártír gróf végakaratát. „Ekképp a múlt szimbolikus formában átadja helyét a jövõnek. Lélekben magukkal vagyok…“ – hangzott el. A levélbõl azt is megtudhattuk: Esterházy János mindig kiemelkedõ figyelmet fordított az ifjúsággal való törõdésre, ezért ha élne, minden bizonnyal pártolná a martosi kezdeményezést. Végül megköszönte a magyar kormány akadémia-alapításhoz nyújtott mindennemû segítségét.

A felolvasott levelet Gubík László, az akadémia igazgatója vette át és köszönte meg. Leszögezte: nagy felelõsséget jelent „esterházysnak“ lenni, mert a név mindenkit kötelez – az akadémia hallgatója bizonyára célkeresztbe kerül, s lesznek, akik majd árgus szemmel figyelik, hogy a közéleti pályája során mit mond, hogyan viselkedik. Gubík közös feladatkörüket úgy határozta meg, hogy nem csak a hamut kell õrizniük, hanem a lángot is éltetniük kell, miközben szorosan együtt kell mûködnie Martosnak és Alsóbodoknak, kibontakoztatva, megnövelve a vidék erejét. Egy frappáns szófordulattal élve kiadta a parancsot: Fel vidék!

Az új akadémia tevékenysége kapcsán hét pillért említett, amelyek a következõk: 1. a tárgyi tudás bõvítését szolgáló elõadások, 2. a közéleti kihívásokra, vitákra, szereplésekre felkészítõ tréningek és gyakorlatok, 3. mentorprogram, amely keretében a hallgatókból szaktekintélyek próbálják majd kihozni a maximumot, 4. kutatásokért, publicisztikai tevékenységért és rendezvényszervezésért kapható ösztöndíjak, 5. az Esterházy Kaszinó keretében közéleti estek megtartása, a legaktuálisabb kérdések közös megvitatása, 6. ösztöndíjakkal támogatott tanulmányutak szervezése Magyarországra és Németországba, 7. zarándoklatok az Esterházy Jánoshoz kötõdõ helyszínekre. Végül ismertette saját álomlevelét, amelynek a lényege, hogy egy kis faluban felépül a felvidéki magyarság nagy otthona, amely majd közösségünk jobb boldogulását eredményezheti. Mint mondta: ez az álom közösen váltható valóra.

Pánczél Károly, az Országgyûlés nemzeti összetartozás bizottságának elnöke beszéde elején kiemelte: az Esterházy Akadémia által választott, említett Esterházy-idézet tulajdonképpen a legfontosabb nemzetpolitikai célt is tartalmazza: a magyarok maradjanak meg, boldoguljanak és gyarapodjanak a szülõföldjükön, a Kárpát-medencében. Hozzáfûzte: e cél elérését a magyar kormány különféle jelentõs támogatásokkal, programokkal, gazdaságélénkítõ csomagokkal is támogatja.

Miután Gubík Lászlót igazgatói minõségében köszöntötte, úgy fogalmazott, hogy „az igazi munka, a nehezebb rész a maga holtpontjaival együtt csak most indul el, de az akadémiáról kikerülõ termék méltán teljesítheti mindazt, amit Esterházy János életmûve és vértanúsága megkövetel tõlünk“. Köszönetet mondott Peczár Károlynak, az Esterházy János Polgári Társulás elnökének a Szilágyi Tibor érsekújvári szobrászmûvész által az Országgyûlés megrendelésére, az akadémia részére készített Esterházy-mellszoborért, amelyet Gubík, Pánczél és Peczár közösen leplezett le. Peczár megjegyezte: örvendetes, hogy a pozitív példaképek hiányának idején az akadémistáknak Esterházy személyében méltó példaképük lett, aki világítótoronyként magasodik felettük.

Az ünnepi mûsor a Lábszky Olivér-Tóth Marián szerzõpáros zenés-dalos összeállításával zárult. Az ünnepi fogadás után dr. Molnár Imre Esterházy-kutató és akadémiai oktató nyitó elõadása hangzott el a névadóként választott gróf szellemi örökségérõl és üzenetérõl. Az akadémiára felvett hallgatók Gubík László igazgató vezetésével szombaton elzarándokolnak az alsóbodoki Szent Kereszt Felmagasztalása Kápolna felszentelésével és Esterházy János urnájának elhelyezésével egybekötött kegyeleti megemlékezésre. Gubík portálunk kérdésére elmondta: az Esterházy Akadémia oktatóinak és felvett hallgatóinak névsorát további konkrétumokkal együtt csak a jövõ héten hozzák majd nyilvánosságra.


Forrás:hirek.sk
Tovább a cikkre »