A népesség öregedésével nő az Alzheimer-kórosok száma

A népesség öregedésével nő az Alzheimer-kórosok száma

Az ember csendes leépülésének is nevezik az Alzheimer-kórt. Szinte észrevétlenül indul a kóros folyamat, például az emlékezet, a tájékozódási vagy beszédképesség romlásával. Lassan elvezet oda, hogy a beteg képtelen ellátni magát.

A statisztikai adatok szerint a fejlett or­szágok lakosságának körülbelül egy szá­zalékát, vagyis több mint 50 millió embert érint ez a betegség. A betegek többsége nő. Becslések szerint 2050-ig a betegek száma meghaladja a 130 milliót.

Szlovákiában körülbelül 40-60 ezer Alzheimer-kóros beteg él, bár ez a szám csak tájékoztató jellegű, mert nálunk még nem végeztek erről a betegségről epidemiológiai felmérést. A páciensek nagy része nem is tud a betegségről, egy része pedig helytelenül diagnosztizált.

Nagy gond a megbélyegzés

A jelenlegi helyzet egyik oka az, hogy a társadalom valójában meg­bélyegzi az Alzheimer-kórban szenvedő embert. A betegség kez­detén sokan szégyellik, hogy bete­gek. Többségük hosszú évekig csa­ládban él. Róluk 120-180 ezer családtag, rokon, ismerős gondos­kodik. A fejlett országokban az Alzheimer-kórt súlyos szociális, egészségügyi és társadalmi problé­mának tartják, ami nemcsak ma­gukat a betegeket, hanem a csa­ládtagokat is súlyosan érinti, s nagy lelki és gazdasági teher hárul rájuk. Továbbra is érvényes, hogy erről a betegségről, okairól, követ­kezményeiről még mindig nagyon keveset tudunk. Eddigi ismerete­ink szerint nagyon súlyos beteg­ségről van szó, s az egyik fő halál­ok. Előfordulása a népesség elöre­gedésével párhuzamosan nő.

A korai felismerés fontossága

Bár jelenleg még gyógyíthatatlan ez a betegség, létezik olyan módszer, ami a nem gyógyszeres eljárásokkal együtt lényegesen le tudja lassítani a kóros folyamatot. Nagyon fontos a korai felismerés és az optimális kezelés megkezdése. Szlovákia azért van rosszabb helyzetben, mert la­kossága gyorsan öregszik: az Euró­pai Unió országai között a népesség nálunk öregszik a leggyorsabban. Az idős emberek számának növe­kedése és a születések számának csökkenése negatívan befolyásol­hatja az ország gazdaságát. Az öre­gedéssel párhuzamosan a demen-ciával élők száma is nő.

A jobb tájékozottság és a korai fel­ismerés érdekében a Szlovák Alz­heimer Társaság komplex preven­tív programot dolgozott ki, amit az egészségügyi minisztérium is támogatott. Fő célja a laikus köz­vélemény alapos tájékoztatása, hogy minél többet tudjon az Alz­heimer-kór egyik tünetének, a demenciának, vagyis a szellemi le­épülésnek a megelőzéséről. Orszá­gos kampány indult azért, hogy az emberek minél tájékozottabbak legyenek a demenciáról, és szük­ség esetén a segítség kérésének módjáról. A közvéleménynek tudnia kell, hogy vannak kognitív tréningek, s hogy az aktív életvitel a demencia kialakulásának hatá­sos megelőzési módja. Rendkívül fontos, hogy az ismeretek eljussa­nak az Alzheimer-kórban szenve­dőket ellátó családtagokhoz és a gondozókhoz is. Pozsonyban, Besztercebányán és Kassán elő­adásokat, találkozókat rendeznek nemcsak a szenioroknak, hanem az emlékezetzavarban szenvedők­ről gondoskodóknak is, hogy mi­nél tájékozottabbak legyenek a demenciáról. A megfelelő szaksze­rű ismeretekkel rendelkező gon­dozók ugyanis magas szinten el tudják látni a betegeket, de ehhez mindenképpen szükségük van a társadalom segítségére.

Ingyenes tanácsadás

A projekt ideje alatt a Szlovák Alzheimer Társaság ingyenes te­lefonos tanácsadást létesített, amit Szlovákia minden pontjáról elérhetnek azok a mozgásképte­len betegek és családtagjaik, akik személyesen nem tudnak részt venni az egyes rendezvényeken. Az új év első munkanapjától márciusig 12.00 és 16.00 között a 02/6241 08 85-ös telefonszá­mon szakemberek válaszolnak a demencia megelőzésére, továbbá az egészségügyi és szociális támo­gatásra vonatkozó kérdésekre.

(kovács)


Forrás:ujszo.com
Tovább a cikkre »